ಹೆಚ್ಚಿನ

ತಲೆ ಬೋಳು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹಾಗೂ ಈ ಸoಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಏನು ,ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ

ತಲೆ ಬೋಳು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ?ಈ ಸoಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂಬುವವರು (ಕ್ಷೌರಿಕರು), ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಲು ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರಾದರೂ ಚೀನಾ ಭಕ್ತರು ತಲೆ ಬೋಳು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹರಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಹರಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೋಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಂಗಳ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಗುಂಡು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.

 

ದೈವ ಸೇವೆಯ ನಿಮ್ಮಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ನಾಯಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗಿನ ಕೆಲಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಹೊರಗಿನ ಕೆಲಸ ನಾಯಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಾಯಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಂದೇ ತಂದೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರಾದರೂ ಸಹ ತಾಯಂದಿರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಮದುವೆ ಹತ್ತಿರದ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಮರಣಿಸಿದವನ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ನಾಯಿ ಎಂದರೆ “ಕುಕ್ಕ” ಎಂದು ಬಹಳ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಮ್ಮ ಸವತಿ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಯಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ . ತಮ್ಮ ಸೋದರರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರು ಎಂದೇ ತಿಳಿಯದೆ ಮಂಗಳರು (ಕ್ಷೌರಿಕರು) ಈಗಲೂ ನಾವು ನಾಯಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳ ಎಂದರೆ ಶುಭವೆಂದು, ಮಂಗಳದವ (ಕ್ಷೌರಿಕ) ರೆಂದರೆ ಶುಭಕರವಾದವರೆಂದು ಅರ್ಥವಿರುವಾಗ ಮಂಗಳದವರು ಎಂದರೆ ಏನೋ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ, ನಾಯಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದರೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡವರೆನ್ನುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಾಯಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು ಬೋರ್ಡುಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ ?
ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಹೋಗಿ ,ಆಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಗುರುತಾದ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೂದಲುಗಳು ಇಲ್ಲದ ಗುಂಡನ್ನು ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಒಂದು ಶುಭಕರವಾದ, ಮಂಗಳಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಗುಡಿ ಹೊರಗಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು.

 

 

ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಹೊರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹರಿತವಾದ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಕೂದಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರು. ಮೊದಲು ಹೀಗೆಯೇ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೂದಲು ಬೋಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಈಗ ಬಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಪುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ದೈವ ಸೇವೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೆಲಸ ಈದಿನ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ಯೋಗ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಜ್ಞಾನಿ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ, ಆಚರಣೆ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಸಿದನು.

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸುವ ಶುಭಕರವಾದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಲೆಗೂದಲು ಗೊಳಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಮಂಗಳ ಮಾಡಿದವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳರೆಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಿರುದು ಇಂದಿಗೂ ಇದ್ದರೂ ಅದೇನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ, ನಾಯಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆನ್ನುವುದು ಏನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 

 

ಆ ದಿನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಲೆಗೂದಲು ಬೋಳಿಸಿ ತೋರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇವತ್ತಿಗೂ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಕೂದಲುಗಳಿಂದ ಕೆಲಸವಿದ್ದಂತೆ ನನಗೆ ಈ ಕೋರಿಕೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ತಲೆಕೂದಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ತಲೆ ಮುಡಿಯಾಗಲಿ, ಹಾಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ಬೋಳು ತಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಹೋಗಿದೆ.

 

 

ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ತಲೆ ಬೋಳು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರ್ವದಂತೆ ಈ ಆಚಾರವು ತಲೆ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಸಿ ಮಂಗಳರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದಿಗೂ ಇದ್ದರೂ, ಕೂದಲು ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ, ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲೂ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಆಚಾರ ಇತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದಿಗೂ ಗುಡಿಗಳ ಬಳಿ ತಲೆ ಕೂದಲು ಸಮರ್ಪಣೆ ಇರುವುದು ಸಂತೋಷಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ.

ಗುಂಡು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ಇರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅರ್ಥರಹಿತವಾಗಿ ಹೋಗುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೊನೆಗೆ ನಾಯಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶುಭಕರವಾದ ಮಂಗಳರು (ಕ್ಷೌರಿಕರು) ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋಗಿರುವುದು ಸಹ ಶೋಚನೀಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ .

 

 

 

 

copying or reproducing the above content in any format without approval is criminal offence and will be prosecuted in Bengaluru court © ಸುವರ್ಣಾನುಡಿ

Click to comment
To Top